Нормативно-правова база


Конституція України

Цивільний кодекс України

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11-9472''Щодо збору коштів з батьків''

Про загальну середню освіту

Про благодійну діяльність та благодійні організації

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та [...]

Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків

Лист МОНмолодьспорт №1/9-289 від 15.04.11 року

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''

Затверджено

на загальних зборах

протокол від 15.09.2015 № 2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 «КУЛИНИЧІВСЬКА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇОБЛАСТІ"

1. Загальні положення батьківського комітету КЗ «ХЗОШ № 175».

1.1. Положення про батьківський комітет КЗ «ХЗОШ № 175» розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.

1.2. Батьківський комітет навчального закладу є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у КЗ «ХЗОШ № 175».

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет навчального закладу керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом КЗ «ХЗОШ № 175», цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або закладу приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або закладу.

1.5 Легалізація (офіційне визнання) батьківсх комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу

2. Мета, завдання, основні принципидіяльності батьківського комітету КЗ «ХЗОШ № 175»

2.1. Метою діяльності батьківського комітету навчального закладу є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань повної загальної середньої освіти; організація виконання батьками статутних положень закладу.

2.2. Основними завданнями батьківського комітету навчального закладу є сприяння створенню умов для:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі;

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;

- становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки навчального закладу;

- формування загальнолюдської культури і моралі;

- захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової повної загальної середньої освіти;

- створення умов для оздоровлення дітей закладу;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

- організація дитячих свят, екскурсій, відвідування дітьми театрів, музеїв тощо;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами та навчальним закладом з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної та науково-методичної баз навчального закладу та його благоустрою;

- залучення додаткових джерел фінансування закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- участь в організації дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

3. Основними принципами діяльності батьківського комітету

КЗ «ХЗОШ № 175»є:

- законність;

- гласність;
колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків навчального закладу.

4. Оргaнізація діяльності батьківського комітету КЗ «ХЗОШ № 175».

4.1. Батьківський комітет навчального закладу формується з представників батьківських комітетів класів терміном на один навчальний рік.

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету навчального закладу визначається рішенням загальних зборів батьків навчального закладу або радою закладу.

4.3. Із складу батьківського комітету навчального закладу обираються голова та секретар.

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, які стоять перед навчальним закладом, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу.

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

4.6. Батьківськийкомітетнавчального закладу скликає збори батьків не рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік).

4.7. Батьківський комітет навчального закладу звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків (батьківські комітети класів – перед зборами батьків учнів класу) один раз в рік – в день виборів нового складу комітетів.

4.9. Бaтьківський комітет навчального закладу та класів ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

5. Права та обов’язки бaтьківськогокомітетуКЗ «ХЗОШ № 175».

5.1. Батьківський комітет навчального закладу має право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги навчальному закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- звертaтися до директора, класного керівника, педагогічної ради та ради навчального закладу, щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові загальні збори батьків ;

- контролювати надходження і розподіл грошей;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіaд (конкурсів, змагань тощо);

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування начального закладу;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності навчального закладу;

- виступає організатором благодійних акцій (ярмарок, конкурсів тощо);

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

5.2. Батьківський комітет навчального закладу зобов’язаний:

- виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;

- залучати бaтьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами .

5.3. Головa батьківського комітету навчального закладу може брати участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції батьківського комітету, з правом дорадчого голосу.

5.4. Голова батьківського комітету навчального закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.